Untitled Document


          Историјат Дома здравља

                 Здравствена заштита у Бечеју и околним местима има давнашње и дубоке корене. Приватних лекарских ординација је у Бечеју, али и у
околним местима било од давнина. Неке од њих су биле веома угледне и развијене, са искусним и способним кадровима, тако да је познато да су се у њима вршиле многе сложене процедуре и пружале компликоване здравстене услуге.

     Зачеци савремене организације здравствене заштите се назиру после ИИ светског рата. У периоду од 1945. до 1946. године формира се у оквиру државног сектора више амбуланти, ординација, служби, диспанзера и других облика организовања. Амбуланте опште медицине су отваране одмах после рата по квартовима, касније месним заједницама, у свим насељеним местима.

     Већ 1945. године је основано породилиште у Бечеју, а 1958. године у Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту. У селима су породилишта радила до 1968. године, а породилиште у Бечеју све до 1991. године.
     Антитуберкулозни диспанзер је основан 1946. године на локацији поред канала ДТД, где је имао свој стационар, лабораторију, економат, кухињу, администрацију и све што је било потребно за самосталан рад.
     Стоматолошка здравствена заштита је основана 1946. године.
     Народна Апотека је основана 1946. године.
     Диспанзер за заштиту здравља деце се профилише као служба 1955. године, када се смешта у зграду у горњем парку у којој и данас ради.

     Шездесетих година долази до интеграционих процеса у којима се поједине до тада самосталне установе и службе међусобно спајају, да би у току тог периода дошло до формирања Дома здравља као јединствене и самосталне установе која је примарном здравственом заштитом покривала сва места у Општини.

     Године 1974. Дому здравља се припаја и Народна Апотека.

     Шездесетих и седамдесетих година дошло је експанзије изградње нових великих грађевинских објеката намењених потребама смештаја здравствених служби. Тако су изграђени:

 • Зграда у улици Нестора Џиитова 1965. године,
 • Централна зграда Дома здравља 1968. године,
 • Амбуланта у Милешеву 1970. године,
 • Здравствена станица у Бачком Петровом Селу 1974. године,
 • Здравствена станица у Бачком Градишту 1980. године.

     Изграђени као и постојећи објекти су обезбедили просторне могућности за развој многих здравствених служби. Обзиром да је у то време било и политичке воље и средстава, а посебно амбиције и жеље здравствених прегалаца, оснивају се и развијају један по један организациони и садржајни    облици као:

 • Медицинска лабораторија,
 • РТГ кабинет,
 • Патронажна служба,,
 • Медицина рада,
 • Физикална медицина и рехабилитација,
 • Специјалистичко-консултивне службе,
 • Саветовалиште за дијабетичаре,
 • Онколошко саветовалиште,
 • Хитна медицинска помоћ и друго.

            Тако постављени садржаји и организација здравствене заштите су били и остали темељи савременог устројства и садржине рада
                 Дома здравља, који се данас састоји из 9 служби у оквиру којих има 21 одељење распоређених у 14 објеката са око 265 запослених радника.